Program deteH
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie1.3 Wsparcie projeków B+R na rzecz przedsiębiorców realizowane przez jednostki naukowe
Poddziałanie1.3.1 Projekty rozwojowe
BeneficjentInstytut Tele- i Radiotechniczny
Adres03-450 Warszawa ul.Ratuszowa 11
Nr umowy z OPINr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00 termin realizacji 07.2009 - 06.2014